Dostępne mieszkanie

Informujemy, że Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wprowadziła zmiany w programie „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie umożliwiając udział w programie dzieci poniżej 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności.

„Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie

Informujemy, że Powiat Lubartowski przystąpił do realizacji programu realizowanego  ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie. Jednostką wyznaczoną  do obsługi wniosków i realizacji programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie.

Celem Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie, jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych.

Beneficjentem może być osoba z niepełnosprawnością, która spełnia warunki:

 1. posiada orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka;
 2. złoży oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero;
 3. złoży oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
 4. w momencie składania wniosku nie ukończyła 65 roku życia.

Wniosek może dotyczyć także osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej.

Dofinansowanie dotyczy dopłaty do zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych, znajdującego się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem.

Wysokość dofinansowania stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego
i sprzedawanego, nie może być jednak większa niż równowartość iloczynu 15 m2 i wartości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, ogłaszanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał, w którym nabywane jest mieszkanie, obowiązującej dla lokalizacji mieszkania nabywanego.

Termin naboru wniosków: od 3 sierpnia 2022 r. do 31 grudnia 2024 r.

Składanie wniosków odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej przez teletransmisję danych, samodzielnie lub przy pomocy realizatora Programu.

Adresat Programu składa wniosek w „Systemie Obsługi Wsparcia” (SOW).

https://sow.pfron.org.pl/

Lista załączników:

 • skan aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego;
 • dokumentacja fotograficzna o barierach architektonicznych w użytkowanym mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero;
 • skan dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym – w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej (małoletniej – od 16 -18 roku życia lub ubezwłasnowolnionej) reprezentowanej przez opiekuna prawnego;
 • skan zaświadczenia wydanego przez lekarza, według wzoru określonego w SOW – w przypadku osoby posiadającej orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, które nie jest wydane z tytułu dysfunkcji narządu ruchu (nie zawiera symbolu 05-R lub nie wskazuje dysfunkcji narządu ruchu stanowiącej przyczynę jego wydania);
 • skan pełnomocnictwa (notarialne lub zwykłe) – jeśli wniosek jest składany w imieniu mocodawcy;
 • klauzula informacyjna;
 • umowy sprzedaży i zakupu mieszkania (umowy nie są wymagana na etapie składania wniosku; należy je załączyć niezwłocznie po ich zawarciu, jednak nie później niż w ciągu 180 dni od dnia przekazania informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku; załączenie umów jest warunkiem otrzymania wsparcia);
 • umowa zamiany mieszkania (umowa nie jest wymagana na etapie składania wniosku; należy ją załączyć niezwłocznie po jej podpisaniu, jednak nie później niż w ciągu 180 dni od dnia przekazania informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku; załączenie umowy jest warunkiem otrzymania wsparcia).
  1. Treść programu S-A-M Dostępne mieszkanie
  2. Załącznik nr 1 do programu
  3. Wzór zaświadczenia lekarskiego ,,Dostępne mieszkanie’’

Wszystkie informacje dostępne są na stronie:  https://www.pfron.org.pl/

Skip to content