RODO

Klauzula informacyjna – art. 13 RODO – plik .pdf

Administratorem Państwa danych osobowych jest :

 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE  w Lubartowie, ul. Szaniawskiego 64 , z którym można się skontaktować:

– telefonując lub faksując na numer telefonu (81) 854 33 29

– korespondencyjnie na adres 21-100 Lubartów, ul. Szaniawskiego 64

– mailując na adres e-mail: sekretariat@pcprlubartow.pl

Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pani Aneta Musińska, z którym można się skontaktować pisząc na adres e-mail iod@pcprlubartow.pl lub korespondencyjnie na adres: ul. Szaniawskiego 64, 21-100 Lubartów

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek bez nich nie będziemy w stanie prawidłowo rozpatrzyć Państwa wniosku,  wykonać zawartej umowy.

CELE PRZETWARZANIA:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie, ul. Szaniawskiego 64 przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach:

 • świadczenia pomocy osobom potrzebującym w zakresie pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia naboru, kwalifikowania oraz organizowania szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej;
 • sprawowania pieczy zastępczej nad wychowankami;
 • udzielenia wsparcia, świadczeń i dodatków finansowych wynikających z ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • skierowania i umieszczania osób dorosłych w ŚDS i DPS zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz  rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy;
 • uzyskania dofinansowania ze środków PFRON do likwidacji barier architektonicznych, technicznych, w komunikowaniu się, turnusu rehabilitacyjnego, do organizacji sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny oraz w ramach programu „Aktywnego Samorządu”;
 • udzielania wsparcia klientom interwencji kryzysowej, zdiagnozowania sytuacji osobistej osoby będącej w kryzysie, udział w Programie korekcyjno – edukacyjnym osób będących sprawcami przemocy w rodzinie oraz osób będących ofiarami przemocy w rodzinie;
 • sporządzenie wniosku o udzielenie dotacji celowej na wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terytorium RP
 • realizacji umów z kontrahentami.

PODSTAWY PRZETWARZANIA:

 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej;
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie trybu podziału rezerwy celowej na wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 • Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy;
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 • W przypadku dobrowolnego podania danych niewynikających z przepisów prawa podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest pisemna zgoda na przetwarzanie.

CZAS PRZETWARZANIA:

Dane osobowe przechowywane są jedynie tak długo jak to jest niezbędne do realizacji wskazanych celów przetwarzania oraz zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt obowiązującym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, nie krócej jednak niż przez okres wskazany w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

ODBIORCY DANYCH:

Nie udostępniamy komercyjnie Państwa danych podmiotom trzecim. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać dalej dane osobowe – jeśli będzie to konieczne przy wypełnieniu obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Możemy udostępniać Twoje dane wyłącznie:

 • innym odbiorcom działającym na podstawie przepisów prawa i współpracującym z nami,  np. Sąd, Ośrodki Pomocy Społecznej, Policja, Zespoły Interdyscyplinarne, Prokuratura, Ośrodki wsparcia, Ośrodki zdrowia, Ośrodki rozwiązywania problemów i profilaktyki alkoholowej, Samorząd Powiatowy w Lubartowie, a także dostawcom usług pocztowych i innym uprawnionym podmiotom;
 • podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych.

UPRAWNIENIA

 • Osoba, której dane dotyczą ma prawo do ochrony swoich danych osobowych, żądania dostępu do nich oraz otrzymywania ich kopii, żądania sprostowania (poprawienia) swoich danych, żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl ).
 • Ponadto, w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie oraz żądania usunięcia danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania na nasz adres e-mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania przez nas tych danych.
Skip to content