Kombatanci

KOMBATANT – to osoba, która brała udział w wojnach, działaniach zbrojnych i powstaniach narodowych, wchodząc w skład formacji wojskowych lub organizacji walczących o suwerenność i niepodległość Rzeczpospolitej Polskiej.

Osoby REPRESJONOWANE – to osoby, które podlegały represjom wojennym okresu powojennego.

Zgodnie z prologiem do ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego:

„Kombatantom oraz ofiarom represji należny jest głęboki szacunek wszystkich rodaków oraz szczególna troska i opieka ze strony instytucji państwowych, samorządów terytorialnych i organizacji społecznych”.

Polskim Urzędem Centralnej administracji rządowej, powstałym w 1991 roku w celu zapewnienia kombatantom oraz ofiarom represji wojennych i okresu powojennego niezbędnej pomocy i opieki oraz należnego im szacunku i pamięci jest Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Adres Urzędu:

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
e-mail: info@udskior.gov.pl
www.udskior.gov.pl

W województwie lubelskim głównym Specjalistą ds. współpracy z kombatantami jest: dr Marian Janusz Kawałko

Adres Urzędu:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Ul. Spokojna 4
20-074 Lublin
Tel. (81) 44 16 522
(81) 44 16 613
e-mail: marian.kawalko@lubelskie.pl


UPRAWNIENIA KOMBATANTA LUB OFIARY REPRESJI OKRESU WOJENNEGO I POWOJENNEGO

1. Świadczenia pieniężne wypłacane z emeryturą lub rentą:

a) dodatek kombatancki – 239,66 zł,
b) ryczałt energetyczny – 179,81 zł,
c) dodatek kompensacyjny – 35,95 zł.

2. Ulgi taryfowe:

a) 50% przy przejazdach miejskimi środkami komunikacji miejskiej,
b) 51% na przejazdy w komunikacji krajowej środkami publicznego transportu zbiorowego:
– kolejowego w 1 i 2 klasie pociągów osobowych i pospiesznych oraz autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej – na podstawie biletów jednorazowych,
– kolejowego w 2 klasie pociągów innych niż osobowe i pospieszne – na podstawie biletów jednorazowych.

3. Okresy działalności kombatanckiej zalicza się do okresów zatrudnienia, od których zależy przyznanie lub wysokość świadczeń przysługujących pracownikom od pracodawcy.

4. Kombatantom pozostającym w zatrudnieniu przysługuje prawo do zwiększenia urlopu wypoczynkowego o 10 dni roboczych, o ile korzystają z urlopu w wymiarze nieprzekraczającym 26 dni roboczych w roku.

5. Kombatanci mogą na swój wniosek przejść na emeryturę po osiągnięciu 55 lat przez kobietę i 60 lat przez mężczyznę, jeżeli mają okres zatrudnienia wymagany do uzyskania emerytury (dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 stycznia 1949).

6. Rozwiązanie stosunku pracy z kombatantem w okresie 2 lat przed osiągnięciem wieku uprawniającego do wcześniejszego przejścia na emeryturę, wymaga zgody starosty.

7. Kombatantom, którzy łącznie spełniają następujące warunki:

a) nie posiadają prawa do żadnych świadczeń rentowych lub emerytalnych ani prawa do uposażenia w stanie spoczynku albo uposażenia rodzinnego,
b) nie osiągają dochodów z tytułu pracy, pozarolniczej działalności gospodarczej podlegającej ubezpieczeniu społecznemu lub z tytułu rolniczej działalności gospodarczej podlegającej obowiązkowemu ubezpieczeniu rolników,
c) osiągnęli wiek dla kobiet – 55 lat, dla mężczyzn 60 lat przysługuje świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego oraz ryczałtu energetycznego, dodatek kompensacyjny i 51% ulga taryfowa w komunikacji krajowej środkami publicznego transportu zbiorowego:
– kolejowego w 1 i 2 klasie pociągów osobowych i pospiesznych oraz autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej – na podstawie biletów jednorazowych,
– kolejowego w 2 klasie pociągów innych niż osobowe i pospieszne – na podstawie biletów jednorazowych.

8. Pierwszeństwo do środowiskowej opieki socjalnej w miejscu zamieszkania.

9. Pierwszeństwo do uzyskania miejsca w domu pomocy społecznej.

10. Prawo do leczenia poza kolejnością.

11. Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej.

Kombatanci i ofiary represji wojennych i okresu powojennego, którzy znajdą się w szczególnie trudnej sytuacji losowej, materialnej czy zdrowotnej, mogą ubiegać się o przyznanie doraźnej lub okresowej pomocy pieniężnej ze środków budżetowych pozostających w dyspozycji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Źródło :  https://www.kombatanci.gov.pl/pl/uprawnienia/wykaz-uprawnie%C5%84/44-uprawnienia-kombatanta.html

Skip to content