Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych

PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC

Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie wpisuje się w Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie powiatu lubartowskiego na lata 2019-2024, który jest realizacją art. 6 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, 956). Podstawowym jego celem jest powstrzymanie sprawców i zakończenie przemocy w rodzinie. Program nie stanowi formy osobistej psychoterapii sprawcy a jedynie koryguje jego niepożądane i szkodliwe zachowania i postawy.

Program ma charakter edukacyjno-korekcyjny. W części edukacyjnej skoncentrowany jest na przekazaniu szeroko pojętej wiedzy na temat zjawiska przemocy.  Oddziaływania korekcyjne polegają głównie na praktycznych ćwiczeniach, dostarczających osobistych doświadczeń zmieniających zachowania i postawy, rozwijających umiejętności samokontroli, konstruktywnego rozwiązywania konfliktów i wyrażania złości, pozwalających na wypracowanie nowych strategii działania, będących alternatywą dla zachowań agresywnych.

Program realizowany jest w małej grupie warsztatowej. Obejmuje sesje indywidualne kwalifikujące do udziału w Programie oraz 12 sesji grupowych.
Warunkiem zakwalifikowania do programu jest przyznanie się osoby do stosowania przemocy domowej. Zajęcia są prowadzone przez osoby posiadające kwalifikacje do przeprowadzania działań korekcyjno- edukacyjnych.

Pomoc udzielana jest bezpłatnie w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie

 Z A P I S Y:

Zgłaszać można się osobiście, poprzez ośrodki pomocy społecznej, zespoły interdyscyplinarne z terenu powiatu lubartowskiego lub przez kuratorów sądowych, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30  lub listownie przesłać uzupełnione i podpisane oświadczenie wraz z ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych ( oświadczenie, zgoda)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie

ul. Szaniawskiego 64
21-100 Lubartów

tel. 81 854 33 29 wew. 26

CELE PROGRAMU:

Cel główny: pomoc sprawcom w zaprzestaniu stosowania przemocy

Cele szczegółowe:
• kształtowanie umiejętności samokontroli i radzenia sobie z własnymi negatywnymi emocjami oraz w sytuacjach trudnych
• rozwijanie umiejętności współżycia w rodzinie
• kształtowanie umiejętności rozpoznawania zachowań agresywnych i kontroli nad tymi zachowaniami
• psychoedukacja sprawców przemocy w rodzinie w kierunku zmian zachowań typu przemocowego na rzecz postawy partnerstwa i poszanowania wobec domowników, kształtowanie umiejętności w zakresie wychowania dzieci bez używania przemocy,
• zdobycie umiejętności prawidłowego komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy,
• uznanie przez osobę stosującą przemoc w rodzinie faktu stosowania przemocy oraz odpowiedzialności moralnej za popełnione czyny przemocy
• zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie
• dostarczenie informacji na temat prawnych skutków stosowania przemocy w rodzinie
• uzyskanie informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych
• opracowanie planu zapobiegającego użycia przemocy w przyszłości.

ADRESACI PROGRAMU:

Program adresowany jest do osób stosujących przemoc wobec innych członków rodziny. Kandydaci do udziału w Programie muszą być pełnoletni, zdrowi psychicznie oraz zachowywać abstynencję od alkoholu i innych środków odurzających. Do Programu kwalifikowane są:

  • osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w Programie korekcyjno – edukacyjnym;
  • osoby stosujące przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia prowadzonej w ośrodkach opieki zdrowotnej (w ramach uzupełnienia podstawowej terapii)
  • osoby, które same zgłoszą się do uczestnictwa w Programie
  • lub zostaną skierowane przez przedstawicieli służb i instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, osoby  objęte procedurą „Niebieskiej Karty”.

REGUŁY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE:

Przed przystąpieniem do programu uczestnicy podpisują kontrakt określający zasady uczestnictwa w programie, który zawiera:

– formalne wymogi systematycznej obecności na zajęciach wraz z określeniem sankcji za uchylanie się od udziału w programie;
– zobowiązanie do powstrzymywania się od przemocowych zachowań;
– zobowiązanie do powstrzymywania się od spożywania alkoholu i zażywania substancji psychotropowych;
– obowiązek bezpośredniego i zgodnego z zasadami współżycia społecznego i zachowania w trakcie uczestnictwa w zajęciach;
– uznanie osobistej odpowiedzialności za fakt stosowania przemocy w rodzinie.

MONITORING I EWALUACJA:

– przeprowadzenie badania ankietowego wśród uczestników zakwalifikowanych do programu przed rozpoczęciem programu oraz po zakończeniu działań korekcyjno-edukacyjnych;
– monitorowanie sytuacji rodziny sprawców przemocy w rodzinie;
– współpraca z zespołami interdyscyplinarnymi oraz innymi organami, które zajmują się problematyką osób stosujących przemoc w rodzinie.

Pliki do pobrania:

Skip to content