Wnioski w ramach programu „Aktywny Samorząd” w 2024 roku

ologowanie

Uprzejmie informujemy, że w 2024 roku wnioski w ramach programu „Aktywny samorząd” będzie można składać od 1 marca 2024 r.

 Osoby, które posiadają podpis elektroniczny lub Profil Zaufany na platformie ePUAP będą miały możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej, w systemie przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON, https://sow.pfron.org.pl). System ten pozwala złożyć wniosek bez wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier.

Przypominamy również, iż zgodnie z zasadami programu „Aktywny samorząd” w 2024 roku elektroniczne wnioskowanie w systemie SOW jest dodatkowo premiowane dla Wnioskodawców w dwóch sytuacjach:

 • w przypadku Modułu I jest to 10 punktów preferencyjnych podczas oceny merytorycznej wniosków,
 • w przypadku Modułu II jest to zwiększenie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia do kwoty 880 zł dla Wnioskodawców, którzy złożą wniosek za pośrednictwem platformy SOW po raz pierwszy lub 770 zł dla osób, które zrobią to po raz kolejny.

Wnioski w ramach programu będzie można również składać w wersji papierowej wraz
z wymienionymi w nich załącznikami w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie. Obowiązujące formularze zostaną zamieszczone na stronie Centrum w zakładce „Aktywny samorząd” w przypadku:

 • Modułu I od 1 marca do 31 sierpnia 2024 roku.
 • Modułu II od 1 marca do 31 marca 2024 roku (semestr letni). 

Szczegółowe informacje na temat programu „Aktywny samorząd” dostępne są na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych https://www.pfron.org.pl/.

Aktywny samorząd 2024

MODUŁ I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

Adresaci i formy pomocy w ramach programu w module I:

1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej

a) Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu ruchu.

b) Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej,
 • dysfunkcja narządu ruchu.

c) Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej,
 • dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego.

d) Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu słuchu.

2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym

a) Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku.

b) Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

 • pomoc udzielona w ramach Obszaru B.

c) Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

 • umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • dysfunkcja narządu wzroku,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.

d) Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
 • dysfunkcja narządu słuchu,
 • trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.

e) Zadanie nr 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności.

3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się

a) Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym:

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
 • zatrudnienie lub nauka lub zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne na wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym (specjalny) potwierdzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.

b) Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym:

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności.

c) Zadanie 3 i 4 – pomoc w zakupie nowoczesnej protezy kończyny i utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej nowoczesnej protezy:

 • stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
 • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

d) Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się,
 • zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym.

4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • aktywność zawodowa,
 • pełnienie roli przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka.

Moduł II – dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym

 • znaczny, umiarkowany, lekki stopień niepełnosprawności;
 • nauka w szkole wyższej lub policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu „Aktywny samorząd” w 2024 roku

Do pobrania A1

Do pobrania A2, A3

Do pobrania A4

Do pobrania B1, B3, B4:

Do pobrania B2

Do pobrania B5

Do pobrania C1

Do pobrania C2

Do pobrania C3

Do pobrania C4

Do pobrania C5

Do pobrania D

Moduł II

Skip to content