Wnioski w ramach programu „Aktywny Samorząd” w 2023 roku

ologowanie

Uprzejmie informujemy, że w 2023 roku wnioski w ramach programu „Aktywny samorząd” będzie można składać od 1 marca 2023 r.

 Osoby, które posiadają podpis elektroniczny lub Profil Zaufany na platformie ePUAP będą miały możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej, w systemie przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON, https://sow.pfron.org.pl). System ten pozwala złożyć wniosek bez wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier.

Przypominamy również, iż zgodnie z zasadami programu „Aktywny samorząd” w 2023 roku elektroniczne wnioskowanie w systemie SOW jest dodatkowo premiowane dla Wnioskodawców w dwóch sytuacjach:

 • w przypadku Modułu I jest to 10 punktów preferencyjnych podczas oceny merytorycznej wniosków,
 • w przypadku Modułu II jest to zwiększenie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia do kwoty 880 zł dla Wnioskodawców, którzy złożą wniosek za pośrednictwem platformy SOW po raz pierwszy lub 770 zł dla osób, które zrobią to po raz kolejny.

Wnioski w ramach programu będzie można również składać w wersji papierowej wraz
z wymienionymi w nich załącznikami w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie. Obowiązujące formularze zostaną zamieszczone na stronie Centrum w zakładce „Aktywny samorząd” w przypadku:

 • Modułu I od 1 marca do 31 sierpnia 2023 roku.
 • Modułu II od 1 marca do 31 marca 2023 roku (semestr letni), do 10.10.2023 r. (semestr zimowy). 

Szczegółowe informacje na temat programu „Aktywny samorząd” dostępne są na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych https://www.pfron.org.pl/.

Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

01.03.2023 Termin złożenia wystąpienia przez samorząd powiatowy o przyznanie środków finansowych PFRON na realizację programu
01.03.2023 Rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) 
31.03.2023 Upływa termin wypłaty dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) w ramach Modułu II (dotyczy wniosków przyjętych do dnia 31 marca 2023 r.)
28.04.2023 Termin aneksowania umowy w sprawie realizacji programu pomiędzy Realizatorem programu i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
31.05.2023 Upływa termin wypłaty dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) w ramach Modułu II (dotyczy wniosków przyjętych do dnia 31 marca 2023 r.)
31.08.2023 Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w Module I
10.10.2023 Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w Module II w ramach roku szkolnego/akademickiego 2023/2024
04.12.2023 Termin złożenia przez Realizatora programu ostatniego, dodatkowego zapotrzebowania na środki potrzebne na realizację programu
31.12.2023 Zakończenie możliwości podjęcia decyzji o przywróceniu terminu na złożenie wniosku o dofinansowanie
31.08.2024 Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych w 2023 roku na realizację programu – do tego dnia umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu, a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone

Aktywny samorząd 2023

MODUŁ I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

Adresaci i formy pomocy w ramach programu w module I:

1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej

a) Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu ruchu.

b) Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej,
 • dysfunkcja narządu ruchu.

c) Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej,
 • dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego.

d) Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu słuchu.

2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym

a) Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku.

b) Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

 • pomoc udzielona w ramach Obszaru B.

c) Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

 • umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • dysfunkcja narządu wzroku,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.

d) Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
 • dysfunkcja narządu słuchu,
 • trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.

e) Zadanie nr 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności.

3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się

a) Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym:

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
 • zatrudnienie lub nauka lub zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne na wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym (specjalny) potwierdzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.

b) Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym:

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności.

c) Zadanie 3 i 4 – pomoc w zakupie nowoczesnej protezy kończyny i utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej nowoczesnej protezy:

 • stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
 • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

d) Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się,
 • zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym.

4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • aktywność zawodowa,
 • pełnienie roli przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka.

Moduł II – dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności;
 • nauka w szkole wyższej lub policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Załącznik do uchwały nr 14 2023 Zarządu PFRON z dnia 2 lutego 2023 r. – Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów

PROCEDURA AS 2023 LUBARTÓW

Do pobrania A1

Do pobrania A2, A3

Do pobrania A4

Do pobrania B1, B3, B4:

Do pobrania B2

Do pobrania B5

Do pobrania C1

Do pobrania C2

Do pobrania C3

Do pobrania C4

Do pobrania C5

Do pobrania D

Moduł II

Dodatkowe załączniki wymagane do wniosku w ramach Modułu II:

 • kserokopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenia równoważnego),
 • wystawiony przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły dokument potwierdzający rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki (sporządzony wg wzoru), a w przypadku osób mających wszczęty przewód doktorski, które nie są uczestnikami studiów doktoranckich – dokument potwierdzający wszczęcie przewodu doktorskiego. Uwaga! Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie na pokrycie kosztów nauki na kilku formach kształcenia lub na kilku kierunkach danej formy kształcenia przedstawia odrębny dokument dla każdej szkoły lub kierunku nauki. Wzór określony w załącznikach do wniosku nie dotyczy osób mających wszczęty przewód doktorski, które nie są uczestnikami studiów doktoranckich oraz studentów uczelni zagranicznych – osoby te przedstawiają wymagany dokument wg wzoru obowiązującego w danej szkole,
 • w przypadku Wnioskodawców, którzy są zatrudnieni – wystawiony przez pracodawcę dokument, zawierający informację, czy Wnioskodawca otrzymuje od tego pracodawcy dofinansowanie na pokrycie kosztów nauki  (jeżeli tak to w jakiej wysokości).
 • dokument potwierdzający, iż wnioskodawca jest poszkodowany w 2021 lub 2022 w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych,

Skip to content