Kandydaci na rodziny zastępcze

Artykuł o pieczy zastępczej na stronie Polskiego Radia Lublin >>>

O funkcję rodzica zastępczego mogą starać się osoby, które:

1. dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej, co należy rozumieć jako zespół cech charakteru i zachowań, które dają gwarancję wywiązywania się z podjętych obowiązków względem dziecka;

2. nie są i nie były (nigdy) pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;

3. wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;

4. nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;

5. są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone: zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawionego przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym

6. przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

7. zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej są obowiązani posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej lub prowadzonego przez ośrodek adopcyjny. Szkolenie dostarcza wszelkich informacji niezbędnych dla świadomego podjęcia decyzji o pełnieniu funkcji rodziny zastępczej. Szkolenie kandydatów jest prowadzone wg programu zatwierdzonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Zasady udziału kandydatów w naborze na rodziny zastępcze.

1. Nabór odbywa się na wniosek kandydatów (Załącznik 1).

2.Do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej uzyskane od lekarza rodzinnego,
 • oświadczenie, że kandydaci nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej oraz władza nie jest im ograniczona ani zawieszona,
 • oświadczenie, że kandydaci nie są ograniczeni w zdolności do czynności prawnych,
 • oświadczenie, że kandydaci wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,
 • informację o sytuacji mieszkaniowej i finansowej (Załącznik 3),
 • życiorysy kandydatów napisane według wskazówek (Załącznik 4),
 • zaświadczenie o wysokości dochodów kandydatów,
 • dokumenty potwierdzające sytuację mieszkaniową kandydatów,
 • akt małżeństwa (dotyczy małżeństw),
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydatów (Załącznik 5).
 • Klauzula RODO (Załącznik)
 • Zarządzenie nr 23 (Plik do pobrania)

3. Dokumenty, o których mowa Organizator (PCPR) uzupełnia o:

 • kwestionariusz dotyczący kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej uzupełniony przez upoważnionych pracowników Organizatora podczas wizyt w środowisku,
 • opinię ośrodka pomocy społecznej dotyczącą zakresu udzielanej pomocy oraz funkcjonowania rodziny w środowisku, w przypadku osób objętych wsparciem podmiotu.
 • potwierdzenie o niekaralności kandydatów z Krajowego Rejestru Karnego.
 • oceny z wizyt u kandydatów na rodzinę zastępczą odległych w czasie, po każdym etapie naboru, w których uczestniczy 2-3 osoby.

4. Organizator dokonuje analizy uzyskanych dokumentów, w wyniku której kieruje kandydatów na badania psychologiczne i pedagogiczne, mające na celu określenie posiadania przez kandydatów predyspozycji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

5. Opina psychologiczna i pedagogiczna oraz dokumenty, o których mowa w pkt. 2 i 3 stanowią podstawę do dokonania przez Organizatora wstępnej oceny kandydatów.

6. Kandydaci uzyskujący pozytywną ocenę otrzymują od Organizatora skierowanie na szkolenie.

7. Szkolenie prowadzone jest zgodnie z programem „Rodzina”, który został zatwierdzony przez Ministra Polityki Społecznej z dnia 19.12.2013 r. nr 30/213/RZ. Organizator posiada uprawnienia do korzystania z programu „Rodzina”, na podstawie umowy licencyjnej z dnia 10 grudnia 2014 r. zawartej pomiędzy PCPR w Lubartowie a Stowarzyszeniem Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „Pro- Familia” z siedzibą w Krakowie, os. Zielone 1, 31-968 Kraków.

8. Nabór na szkolenie kandydatów prowadzi się przez cały rok.

9. Ustala się, że szkolenia dla kandydatów na niezawodowe rodziny zastępcze przeprowadza się minimum raz do roku po zebraniu minimum 4 chętnych osób. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość zmiany terminów rozpoczęcia szkoleń.

10. Program szkoleniowy „Rodzina” obejmuje 62 godziny dydaktyczne. W trakcie szkolenia kandydaci otrzymują pakiet materiałów szkoleniowych, który stanowią ich własność. Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia szkolenia jest 100% obecność kandydatów na szkoleniu. W uzasadnionych przypadkach uwzględnia się jedną nieobecność kandydatów na szkoleniu.

11. Kandydaci odbywają 10 godzin praktyk zgodnie z ust. 2. 1. pkt 13 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 274, poz. 1620). Dyrektor placówki/rodzina zastępcza zawodowa sporządza opinię z przebiegu praktyk kandydatów.

12. Organizator po zakończeniu szkolenia oraz odbyciu praktyk spotyka się w celu podsumowania naboru kandydatów na rodzinę zastępczą.

13. Organizator wydaje uczestnikom świadectwa ukończenia szkolenia w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia szkolenia oraz po otrzymaniu opinii na temat praktyk.

14. Na wniosek kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej Organizator wydaje Zaświadczenie kwalifikacyjne zawierające potwierdzenie ukończenia szkolenia, spełnienia warunków do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, o których mowa w art. 42 ust. 1-3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, oraz posiadania predyspozycji i motywacji do sprawowania pieczy zastępczej.

Osoby zainteresowane kandydowaniem do pełnienia funkcji rodziny zastępczej prosimy o kontakt: pod numerem telefonu: 81 854 33 29 lub osobiście w siedzibie PCPR ul. Szaniawskiego 64.

Skip to content