Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Placówki opiekuńczo-wychowawcze zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

  1. Zapewniają dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne.
  2. Realizują przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku.
  3. Umożliwiają kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba, że sąd postanowi inaczej.
  4. Podejmują działania w celu powrotu dziecka do rodziny.
  5. Zapewniają dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych.
  6. Obejmują dziecko działaniami terapeutycznymi.
  7. Zapewniają korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

Szczegółowe zasady przyjmowania i pobytu dziecka w Placówce, a także standardy działania placówek opiekuńczo – wychowawczych określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Na terenie powiatu lubartowskiego nie funkcjonują placówki opiekuńczo-wychowawcze. W przypadku konieczności umieszczenia dziecka w placówce, zgodnie z art. 191 ust. 5 Ustawy, powiat lubartowski zawiera porozumienie z innym powiatem na terenie, którego funkcjonuje placówka opiekuńczo-wychowawcza.

Skip to content