Świadczenia dla rodzin zastępczych

Rodzinom zastępczym przysługują świadczenia, określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego w nich dziecka, nie niższe niż kwota (od 01.06.2022 r.):

  • 785,00 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej;
  • 1.189,00 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej niezawodowej, zawodowej oraz rodzinnym domu dziecka;
  • dodatek na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności nie niższy niż kwota 239,00 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka.

Świadczenia przysługują również po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności, jeżeli nadal przebywa w tej rodzinie zastępczej, za jej zgodą i się uczy, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+) od 01.06.2022 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie przypomina, że 1 stycznia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1981) zwanej dalej ,,ustawą”.

Decyzje dot. dodatku wychowawczego wydane rodzinom zastępczym przez PCPR w Lubartowie wygasają z mocy ustawy 1 czerwca 2022 r.

Od 1 stycznia 2022 r. dodatek wychowawczy, o którym mowa w art. 80 ust. 1a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z 2021 r. poz. 159, 1006,1981, 2270, 2328) zostaje zastąpiony przez świadczenie wychowawcze, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Kolejny okres świadczeniowy rozpoczyna się 1 czerwca 2022 r. a kończy 31 maja 2023 r.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w postaci elektronicznej przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS na formularzu SW-O. Osoba sprawująca pieczę zastępczą nad dzieckiem do wniosku o świadczenie wychowawcze jako załącznik powinna dołączyć zaświadczenie, potwierdzające umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, otrzymane z PCPR w Lubartowie.

Informacja na stronie ZUS: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/swiadczenie-wychowawcze-500-od-2022-roku/3068230

Jeśli prawidłowo wypełniony wniosek z wymaganymi dokumentami złożony zostanie:

  • do 30 kwietnia 2022 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2022 r.,
  • od 1 do 31 maja 2022 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 31 lipca 2022 r.,
  • od 1 do 30 czerwca 2022 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 31 sierpnia 2022 r.,
  • od 1 do 31 lipca 2022 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 30 września 2022 r.,
  • od 1 do 31 sierpnia 2022 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 31 października 2022 r.

Pomoc w sprawie świadczeń wychowawczych wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych można otrzymać dzwoniąc na specjalną infolinię 222905500 (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00), w Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS (od poniedziałku do piątku w godz.  7:00 – 18:00) pod numerem telefonu 225601600, za pośrednictwem maila: cot@zus.pl, we wszystkich placówkach ZUS, podczas e-wizyty w ZUS.

„Dobry start” w 2022 r.

Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie w Lubartowie informuje, że od 1 lipca 2022 r. ruszył nabór wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start (300+) w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2022/2023.

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Na dziecko niepełnosprawne, uczące się w szkole, świadczenie przysługuje do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Przyjmowaniem wniosków o świadczenie dobry start, ich rozpatrywaniem oraz przyznawaniem i wypłatą tego świadczenia zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wszystkie rodziny zastępcze, aby złożyć wniosek o świadczenie 300+ powinny posiadać zaświadczenie Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej (tj. PCPR w Lubartowie) o umieszczeniu dziecka/dzieci w pieczy zastępczej dla celów ustalenia prawa do świadczenia dobry start. PCPR w Lubartowie informuje, że zaświadczenia dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu Lubartowskiego są wydawane przez PCPR w Lubartowie. Rodziny zastępcze, w których przebywają dzieci poniżej 18 roku życia, posiadają zaświadczenie wydane przez PCPR w Lubartowie celem złożenia wniosku na tzw. 500+.

Wnioski o świadczenie dobry start można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną, a wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe.

Wnioski drogą online można składać, tak jak w latach ubiegłych od 1 lipca do 30 listopada przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/ przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS.

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Rządowy program Dobry Start nie obejmuje również studentów.

Skip to content