Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

Ologowania projektu

Powiat Lubartowski w miesiącu sierpniu 2020 r. przystąpił do realizacji Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizatorem programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie.

Celem głównym projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej poprzez:

–  zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym zakup laptopów, oprogramowania oraz sprzętu audiowizualnego);

–  zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią  (w tym zakup maseczek, rękawiczek, środków dezynfekcyjnych).

Wsparcie poprzez zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i sprzętu  audiowizualnego otrzymają dzieci umieszczone w pieczy zastępczej oraz osoby uczące się, które pozostały w pieczy zastępczej do 25 roku życia na podstawie art. 37 ust 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Środki ochrony indywidualnej i wyposażenia    do bezpośredniej walki z epidemią otrzymają dzieci przebywające w pieczy zastępczej oraz rodzice zastępczy.

Środki przeznaczone na realizacje Projektu przyznane dla Powiatu Lubartowskiego wynoszą 124.105,00 zł, w tym płatność ze środków europejskich wynosi 104.595,69 zł, co stanowi 84,28 % dofinansowania.

Skip to content