Świadczenia dla usamodzielnianych wychowanków

Zadania realizowane na podstawie Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

Pomoc na kontynuowanie nauki

Pomoc na kontynuowanie nauki przyznaje się osobie usamodzielnianej, jeżeli kontynuuje naukę:

 • w szkole,
 • w zakładzie kształcenia nauczycieli,
 • w uczelni,
 • na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia,
 • u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.

Wysokość pomoc na kontynuowanie nauki wynosi nie mniej niż 595,00 zł miesięcznie i jest przyznawana na czas nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25. roku życia. Pomoc przysługuje w czasie trwania odpowiednio roku szkolnego, roku akademickiego, kursu albo przygotowania zawodowego.

Pomoc na zagospodarowanie

Pomoc na zagospodarowanie jest wypłacana jednorazowo, nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26. roku życia, w wysokości nie niższej niż 1.782,00 zł, a w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wysokości nie niższej niż 3.563,00 zł.

Pomoc na usamodzielnienie

Wysokość pomocy na usamodzielnienie wynosi:

 • w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną – nie mniej niż 3.921,00 zł, jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej 3 lat;
 • w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną:
  – nie mniej niż 7.839,00 zł – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat,
  – nie mniej niż 3.921,00 zł – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres od 2 do 3 lat,
  – nie mniej niż 1.961,00 zł – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres poniżej 2 lat, nie krócej jednak niż przez okres roku.

—————————————————————————————–

Zadania realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie i Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Wysokość pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki i pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz wartość pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej ustala się od kwoty 1 837,00 zł, zwanej dalej „podstawą”.

Pomoc na kontynuowanie nauki

Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki w wysokości 551,10 zł miesięcznie (30% podstawy) przysługuje osobie usamodzielnianej kontynuującej naukę w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, szkole wyższej lub na kursach i przyznawana jest na czas nauki, do czasu jej ukończenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25 lat.

Pomoc na usamodzielnienie

Wysokość pomocy pieniężnej na usamodzielnienie dla osoby usamodzielnianej opuszczającej dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie lub dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży przysługuje w wysokości:

 • 7.348,00 zł (400% podstawy) – w przypadku, gdy osoba usamodzielniana opuszcza dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,
 • 7.348,00 zł (400% podstawy) – w przypadku, gdy osoba usamodzielniana przebywała w domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie przez okres powyżej trzech lat,
 • 3.674,00 zł (200% podstawy) – w przypadku, gdy osoba usamodzielniana przebywała w domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie przez okres powyżej dwóch lat do trzech lat,
 • 1.837,00 zł (100% podstawy) – w przypadku, gdy osoba usamodzielniana przebywała w domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie przez okres od roku do dwóch lat.

Wysokość pomocy pieniężnej na usamodzielnienie dla osoby usamodzielnianej opuszczającej schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę lub młodzieżowy ośrodek wychowawczy przysługuje w wysokości:

 • 5.511,00 zł (300% podstawy) – w przypadku, gdy osoba usamodzielniana przebywała w ww. instytucjach przez okres powyżej trzech lat,
 • 3.674,00 zł (200% podstawy) – w przypadku, gdy osoba usamodzielniana przebywała w ww. instytucjach przez okres powyżej dwóch lat do trzech lat,
 • 1.837,00 zł (100% podstawy) – w przypadku, gdy osoba usamodzielniana przebywała w ww. instytucjach przez okres od roku do dwóch lat.

Pomoc na zagospodarowanie

Wartość pomocy na zagospodarowanie ustala się jako równowartość kwoty nie wyższej niż 5.511,00 zł (300% podstawy).

W przypadku osoby usamodzielnianej niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym wartość pomocy na zagospodarowanie ustala się w wysokości 5.511,00 zł (300% podstawy).

Ważne:

Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki i na usamodzielnienie przysługuje osobie usamodzielnianej:

 • samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza 200% kwoty kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą (200% x 776,00 zł = 1.552,00 zł),
 • w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza 200% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (200% x 600,00 zł = 1.200,00 zł).
Skip to content