Likwidacja barier technicznych, w komunikowaniu się i architektonicznych

W myśl przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawnie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1190 z późn. zm.) dofinansowaniu może podlegać likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się:

Bariery w architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy (w ciągu komunikacyjnym), które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.

Do pobrania: Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych

Bariery techniczne są to bariery utrudniające lub uniemożliwiające osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie społeczne. Likwidacja tej bariery powinna spowodować sprawniejsze działanie tej osoby w społeczeństwie i umożliwić jej funkcjonowanie w życiu codziennym.

Do pobrania: Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier technicznych

Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.

Do pobrania: Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się

O dofinansowanie ze środków Funduszu zadań, jeżeli ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem, mogą ubiegać się:

 • na likwidację barier architektonicznych – osoby niepełnosprawne, które maja trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują,
 • na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych – osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.
 1. Dofinansowanie zadań ze środków Funduszu następuje na pisemny wniosek złożony do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie właściwego dla miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej.
 2. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych przysługuje oddzielnie na każdy rodzaj zadania.
 3. Osoba niepełnosprawna może złożyć wniosek o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w każdym czasie.
 4. Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
 5. Przy wysokości dofinansowania uwzględnia się ilość wniosków, wysokość środków finansowych PFRON przeznaczonych na realizację zadań w danym roku oraz ceny rynkowe.
 6. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.
 7. Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków Funduszu.
 8. Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu trzech pełnych lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.
 9. Wnioskodawca, któremu nie zostało przyznane dofinansowanie z powodu niewystarczającej ilości środków finansowych przeznaczonych na likwidację barier, może otrzymać dofinansowanie w danym roku, bez konieczności składania nowego wniosku pod warunkiem otrzymania dodatkowych środków finansowych.
 10. Wnioskodawcy, którym nie zostało przyznane dofinansowanie w danym roku kalendarzowym, a są zainteresowani ubieganiem się o dofinansowanie, winni ponownie złożyć wniosek w roku następnym.
 11. Tryb odwoławczy – nie przysługuje.

Tryb postępowania:

 • Aby ubiegać się o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się lub technicznych należy złożyć stosowny wniosek wraz z kompletem wymienionych w nim załączników.
 • Druki wniosków dostępne są w siedzibie tut. Centrum pok. 10 lub na stronie internetowej.
 • Wnioski rozpatrywane są w ciągi 30 dni od dnia ich złożenia.
 • W przypadku pozytywnego rozpatrzenia zawierana jest stosowna umowa określająca szczegółowe warunki przyznania i rozliczenia dofinansowania.

Procedury przyznawania dofinansowania w zakresie likwidacji barier technicznych ze środków PFRON.

Procedury przyznawania dofinansowania w zakresie  likwidacji barier architektonicznych ze środków PFRON.

Procedury przyznawania dofinansowania w zakresie likwidacji barier w komunikowaniu się ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

Skip to content